Όροι διαγωνισμού Poll Best Documentary

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «#OSCARS92 BEST DOCUMENTARY»

1] Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2020, ο οργανισμός με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»), ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Πλατεία Αριστοτέλους 10, 54623, Θεσσαλονίκη όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.filmfestival.gr μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  https://woobox.com/aakdac

H προωθητική ενέργεια έχει ως τίτλο «#OSCARS92 BEST DOCUMENTARY»  (εφεξής το «Πρόγραμμα») με δώρο μια διπλή πρόσκληση την τελετή έναρξης στο Ολύμπιον Θέατρο στην Θεσσαλονίκη (Πλ. Αριστοτέλους 10, Θεσσαλονίκη) την Πέμπτη 05 Μαρτίου 2020. 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ www.filmfestival.gr ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

2] Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού.

3] Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται από την 03/02/2020 στις 12:00 έως την 09/02/2020 στις 23:30. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Προγράμματος.

4] H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας συμμετοχής  https://woobox.com/aakdac καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς επίσης και με την αποδοχή και τη συγκατάθεση του χρήστη/συμμετέχοντα για την γνωστοποίηση του e-mail στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο με οποιοδήποτε λογαριασμό στο Facebook δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές.

5] Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή υβριστική ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση τους παρέχει δικαίωμα στον Οργανισμό να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή/και νικητής, σε οποιοσδήποτε στάδιο, θα αποκλείεται σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής. 

6] Την Δευτέρα 10.03.2020 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση ανάμεσα στους συμμετέχοντες που απάντησαν σωστά στο δημοψήφισμα (poll) κατά την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα κερδίσει μία (1) διπλή πρόσκληση για να παρακολουθήσουν μαζί με τον συνοδό του την τελετή έναρξης του 220υ Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θέατρο Ολύμπιον στην Θεσσαλονίκη (εφεξής το «Δώρο»).

Η κληρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού (Πλατεία Αριστοτέλους 10, κτίριο Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη). Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ανακοίνωσή της στην σελίδα της στο Facebook. Οι κληρώσεις θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

7] Η επικοινωνία με τους Νικητές, θα γίνει μέσω email. Οι Νικητές θα ενημερωθούν μετά την ανάδειξή τους και το πέρας της κλήρωσης μέσω email προκειμένου να ενημερωθούν για την νίκη τους, να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέχρι την ημερομηνία αναγραφής στο email που θα λάβουν από την ανωτέρω ενημέρωση. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας, ο νικητής  χάνει αυτοδικαίως να έχει κάθε δικαίωμα στο Δώρο.

Ο νικητής κατά την παράδοση του Δώρου, θα πρέπει να επιδείξει ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ, για την ταυτοπροσωπία. Ο Οργανισμός κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη δώρου. Αν ο νικητής δεν ευρεθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τον Οργανισμό μέσα  στο ανωτέρω χρονικό διάστημα από την κλήρωση, ή αν ευρεθεί και δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα, κ.ο.κ.

8] Οι νικητές / καλεσμένοι θα παραλάβουν το δελτίο εισόδου για την εκδήλωση από τα Γραφεία του Φεστιβάλ.

Στο δώρο δεν συμπεριλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα ή μέσο μετάβασης στον χώρο της εκδήλωσης, ήτοι τα έξοδα μετακίνησης του κάθε νικητή προς/από τον χώρο της εκδήλωσης βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές και ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οτιδήποτε άλλον πέραν της διπλής πρόσκλησης.

10] Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός του βάσει των αναφερομένων στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους,

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους,

(δ) σε περίπτωση που αρνηθεί να παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία,

Ο Οργανισμός σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης Δώρου.

11]Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στον Οργανισμό για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media). Έτσι, ο Οργανισμός επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόν Πρόγραμμα για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά του Οργανισμού.

12] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Οργανισμού. Η ευθύνη του Οργανισμού περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων  Δώρων στους νικητές. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Οργανισμού παύει να υφίσταται. Ο Οργανισμός δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

13] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997, του ν. 3471/2006 και του 4624/2019, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων ή/και νικητή δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους μη εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα. Τα προσωπικά στοιχεία του κάθε νικητή θα τηρούνται μέχρι την παράδοση του Δώρου κατά τα ανωτέρω.  Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του Προγράμματος , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. Αμέσως μετά την διεξαγωγή του Προγράμματος και την παράδοση του  Δώρου, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται, σύμφωνα με την με αριθμ. 1/2005 Οδηγία της ΑΠΔΠΧ για την ασφαλή καταστροφή προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού επεξεργασίας.

14] Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονται αναρτημένοι στο blog του Οργανισμού: http://blog.tiff.gr/

15] Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του τρέχοντος Προγράμματος όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τον διέπουν.

16] Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών όρων και των παραρτημάτων τους. Σε περίπτωση που ο νικητής, δεν πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, τότε αυτομάτως αποκλείεται η συμμετοχή του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς όρους.

Thessaloniki International Film Festival